استانداردهای ISO

 

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO با هدف یکپارچه سازی تدوین استاندارد در سراسر جهان و ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی و همچنین حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاریهای علمی تکنولوژیکی اقتصادی در ژنو واقع در سوئیس به تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۴۷ و با عضویت ۲۵ کشور فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن با پیوستن تدریجی دیگر کشورهای جهان اعضای این سازمان به ۱۳۲ کشور رسید.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز یکی از اعضای اصلی این سازمان می باشد که به مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی پرداخته است. استانداردهای این سازمان در حال حاضر به ۱۱۹۵۰ مورد رسیده که این مقدار توسط ۲۸۵۶ کمیته تدوین و بررسی شده است.

استاندارد iso
لوله پلی اتیلن

استانداردهای ایزو و کیفیت

 

اینکه با چه ابزار و با چه نظام و قاعده ای میتوان کیفیت محصول و خدمات را تضمین کرد همگی در استانداردهای تضمین کیفیت پنهان است. سازمان بین المللی استاندارد برای رفع نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است که از جمله معروفترین آنها ایزو ۹۰۰۰  بوده و موج آن تعداد زیادی شرکتها ایرانی را فرا گرفته است. البته لازم به ذکر است که استاندارد ایزو با استاندارهای تضمین کیفیت معنای متفاوتی دارد ولی در ایران همچنان بسیاری از مردم و مدیران این دو استاندارد را با هم اشتباه می گیرند.

تفاوت استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » بر میگردد به دید کلی ما به کیفیت شرکت و محصول مورد نظرمان. معمولا منظور از استانداردهای محصول حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت مورد درخواست است . در حالی که استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند. مثلا استاندارد محصول مشخصه های محصول مورد نظر ما را از نظر ، استحکام ، دوام و … تعیین می کند تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت تنها بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت که می باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید انجام می گیرد، تاکید می کند.

استانداردهای پلیمر و پلی اتیلن

 

سایت صنعت پلی اتیلن به گرداوری کلیه استانداردهای پلیمر و پلی اتیلن  در این زمینه پرداخته است.

 • ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply – specifications
 • ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General
 • ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1
 • ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes
 • ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings
 • ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series – specifications
 • ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes
 • ISO 1969 : Fibre Ropes – polyethylene – 3- and 4 strand ropes
 • ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method
 • ISO 3458 :Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for leaktightness under internal pressure
 • ISO 3459 :Plastic piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for leaktightness under negative pressure
 • ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out
 • ISO 3503 :Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected to bending
 • ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and hightemperature) Systems inside buildings – Specifications
 • ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series – Dimensions of flanges
 • ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes – pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems – method of test and requirments
 • ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties
 • ISO 7214 : Cellular Plastics – Polyethylene – Methods of test
 • ISO 8180 : Ductile iron pipes – polyethylene sleeving
 • ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings – Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene
 • ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings – Polyethylene
 • ISO 8772 :Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Polyethylene (PE)
 • ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements
 • ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes
 • ISO 11413 : Plastics pipe and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting
 • ISO 11414 : Plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion
 • ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment – plastics saddles for polyethylene pressure pipes
 • ISO 13480 : polyethylene pipes – resistance to slow crack growth – Cone test method
 • ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C
 • ISO 13954 : Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
 • ISO 13955 : Plastics pipes and fittings – crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies
 • ISO 13957 : Plastics pipes and fittings – polyethylene (PE) tapping tees – Test method for impact resistance
 • ISO 14236 : Plastics pipes and fittings – mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems
 • ISO 14531 – 2 : Plastics pipes and fittings – Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing
 • ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General
 • ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes
 • ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings
 • ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system
 • ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT
 • ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series
 • ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series
 • ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure – Dimensions of sockets – Metric series
 • ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series
 • ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series
 • ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure – test method
 • ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method
 • ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
 • ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges
 • ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 1 : Immersion test method
 • ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 2 : Polyolefin pipes
 • ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC
 • ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes
 • ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
 • ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure – Design lengths and size of threads- Metric Series
 • ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges
 • ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient
 • ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test
 • ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test
 • ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes
 • ISO 13480 : Polyethylene pipes – resistance to slow crack growth-Cone test method
 • ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C
 • ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems
 • ISO 10358 – TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table
 • ISO 10837 – TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings
 • ISO 11295 – TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings
 • ISO 11647 – TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings
 • ISO 13950 – TR : Plastics Pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusio